Офіційний сайт АТ "Херсонгаз"
28.09.2018
19.09.2018Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння

Зангiєв Альберт
Георгійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

02.08.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

73036, м. Херсон, Поповича, буд. 3

4. Код за ЄДРПОУ

03355353

5. Міжміський код та телефон, факс

(0552) 32-76-21 35-74-90

6. Електронна поштова адреса

plan@gaz.kherson.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.08.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

147 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

03.08.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://gaz.kherson.ua/

в мережі Інтернет

02.08.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.08.2018

припинено повноваження

Член правлiння

Малацковська Олена Вiкторiвна

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради АТ «Херсонгаз» вiд 02.08.2018 (Протокол №6 вiд 02.08.2018) припинено повноваження члена правлiння АТ «Херсонгаз» - заступника голови правлiння-головного бухгалтера Малацковської Олени Вiкторiвни, яка не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдставою для прийняття такого рiшення є звернення Малацковської Олени Вiкторiвни, у формi заяви про звiльнення, за власним бажанням. Перебувала на посадi з 09.02.2004. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода на розкриття паспортних даних не надана. На посаду члена правлiння, повноваження якого припинено, нiкого не призначено.
Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Зангiєв А.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.01.2018

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

73036, м. Херсон, Поповича,3

4. Код за ЄДРПОУ

03355353

5. Міжміський код та телефон, факс

(0552) 32-76-21 35-74-90

6. Електронна поштова адреса

plan@gaz.kherson.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.01.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

8 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

12.01.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://gaz.kherson.ua/

в мережі Інтернет

12.01.2018

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.01.2018

припинено повноваження

Член правлiння

Автонагов Iгор Вiкторович

--
-

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради АТ «Херсонгаз» вiд 09.01.2018 (Протокол №2 вiд 09.01.2018) припинено повноваження члена правлiння АТ «Херсонгаз» - начальника юридичної служби Автонагова Iгоря Вiкторовича. Пiдставою для прийняття такого рiшення є звернення Автонагова Iгоря Вiкторовича, у формi заяви, про припинення його повноважень , як члена правлiння АТ "Херсонгаз", за власним бажанням. Автонагов Iгор Вiкторович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi з 21.05.2001. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода на розкриття паспортних даних не надана. На посаду члена правлiння, повноваження якого припинено, нiкого не призначено.
Повідомлення про інформацію

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Зангiєв А.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.06.2017

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

73036, м. Херсон, Поповича,3

4. Код за ЄДРПОУ

03355353

5. Міжміський код та телефон, факс

(0552) 32-76-21 35-74-90

6. Електронна поштова адреса

plan@gaz.kherson.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.06.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

106 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

08.06.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://gaz.kherson.ua/

в мережі Інтернет

08.06.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

02.06.2017

1304000

392244

332.45

Зміст інформації:

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв було прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 02.06.2017 р. Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 1 304 000 тис. грн., предметом яких є закупівля природного газу та послуг з транспортування, надання послуг з розподілу природного газу та інші.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності складає 332,45 %. Активи Товариства за даними останньої річної фінансової звiтнiстю становлять 392 244 тис. грн. Для участi у рiчних загальних зборах було зареєстрованно 126 886 005 шт. голосуючих акцiй, вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй -134 450 250 шт. По питанню "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв в частинi укладання договорiв, якi можуть вчиняться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi товариства." проголосованно "за" - одноголосно, тобто 126 886 005 шт. голосуючих акцiй.


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

02.06.2017

9146079.38

03.07.2017 – 01.12.2017

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Рiчними загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., прийнято рiшення про спрямування 40 % чистого прибутку за 2016 р. на виплату дивiдендiв, а саме у сумi - 9 146 079,38 грн. На засiданнi наглядової ради вiд 02.06.2017 р. було встановленно дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20.06.2017 р., а також визначено строк виплати дивiдендiв з 03.07.2017 по 01.12.2017 р. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв виплату дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам, в порядку, який був встановлений на засiданнi наглядової ради вiд 02.06.2017 р, шляхом перерахування всiєї суми дивiдендiв на банкiвськi рахунки отримувачiв або шляхом поштових переказiв на адреси акцiонерiв.


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.06.2017

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Попов Вiктор Григорович

0.00001

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження голови наглядової ради Попова Вiктора Григоровича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Голова наглядової ради

Попов Вiктор Григорович

0.00001

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Попова Вiктора Григоровича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. На першому засiданнi наглядової ради вiд 02.06.2017 р., Попова Вiктора Григоровича обрано головою наглядової ради. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Генерального директора ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Оксененко Богдана Вiкторовича, представника юридичної особи – акцiонера ТОВ "ГК"Содружество"

25.0062

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Оксененка Богдана Вiкторовича, представника юридичної особи – акцiонера ТОВ "ГК"Содружество", який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,0062 %. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Оксененко Богдан Вiкторович - уповнов. представник юр. особи - акiонера ТОВ "ГК "Содружество"

25.0062

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Оксененка Богдана Вiкторовича - уповноваженим представником юридичної особи - акiонера ТОВ "ГК "Содружество", який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,0062 %. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Голови правлiння АТ "Кременчукгаз". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Сiкоєв Заурбек Володимирович

0.00001

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Сiкоєва Заурбека Володимировича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Сiкоєв Заурбек Володимирович

0.00001

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Сiкоєва Заурбека Володимировича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001%. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду Виконавчого директора ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Антонов Олексiй Юрiйович

0.00003

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Антонова Олексiя Юрiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00003%. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Антонов Олексiй Юрiйович

0.00003

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Антонова Олексiя Юрiйовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00003%. Мiсце роботи протягом останнiх 5 р.:з 2005р. – 04.2015 р. займав посаду директора ТОВ "Енергострой", з 04.2015 р. i по теперiшнiй час - директор з фiнансiв ТОВ "БЦ "Павлiвський". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Логвиновський Геннадiй Миколайович

0.01563

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Логвиновського Геннадiя Миколайовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01563%.. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Логвиновський Геннадiй Миколайович

0.01563

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Логвиновського Геннадiя Миколайовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01563 %. Мiсце роботи протягом останнiх 5 р.:з 05.2003 р. по 11.2014 р. - директор ТОВ "Енерго-Лан", з 11.2014 року i по теперiшнiй час - керiвник вiддiлу з торгiвлi ц.п. ТОВ "Нафта – Iнвест". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Цулукiанi Олег Ардович, представника юр.особи - акцiонера ТОВ "Енерго Лан"

0.00012

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Цулукiанi Олега Ардовича, представника юр.особи - акцiонера ТОВ "Енерго Лан", який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00012%. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Цулукiанi Олег Ардович

0.00001

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Цулукiанi Олега Ардовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00001 %. Мiсце роботи протягом останнiх 5 р.:з 2010 - 2013 рр. – начальник управлiння безпеки ТОВ "ГК "Содружество", з 2013-2014 рр. - заступник директора з питань безпеки та охорони ТОВ "Енерго-Лан"; 2014 р. i по теперiшнiй час директор - ТОВ "Енерго-Лан".Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Євчук Мар’ян Миколайович

0.0000007

Зміст інформації:

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 02.06.2017 р., припинено повноваження члена наглядової ради Євчука Мар'яна Миколайовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000007 %. Перебував на посадi з 25.03.2016 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.

02.06.2017

обрано

Член наглядової ради

Євчук Мар’ян Миколайович

0.0000007

Зміст інформації:

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 02.06.2017 р., обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв, членом наглядової ради Євчука Мар’яна Миколайовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000007 %. Мiсце роботи протягом останнiх 5 р.:З 2012-2013 рр. працював юрисконсультом у ДП "Партнер" ТОВ "ЮБ "Канон". З 08.2013 р. i по теперiшнiй час працює у АТ "Кременчукгаз" на посадi радника Голови правлiння та за сумiсництвом займає посаду начальника юридичного управлiння ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згода не надана на розкриття паспортних данних.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03355353
1.4 Місцезнаходження емітента 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0552) 32-76-21 35-47-90
1.6 Електронна поштова адреса емітента plan@gaz.kherson.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради від 30.03.2016 р. (Протокол №6 від 30.03.2016р.) припинено повноваження:

Голови правління Зангієва Альберта Георгійовича, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена правління Крамаренка Володимира Борисовича, який обіймає посаду першого заступника голови правління, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена правління Волконської Валентини Миколаївни, яка обіймає посаду заступника голови правління, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена правління Малацковської Олени Вікторівни, яка обіймає посаду заступника голови правління-головного бухгалтера, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена правління Голубєва Віталія Володимировича, який обіймає посаду заступника голови правління, який не володіє часткою в статутному капіталі. Перебував на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена правління Автонагова Ігоря Вікторовича, який обіймає посаду начальника юридичної служби, який не володіє часткою в статутному капіталі. Перебував на посаді з 28.03.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради від 30.03.2016 р. (Протокол №6 від 30.03.2016р.) обрано:

Зангієва Альберта Георгійовича, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду голови правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Крамаренка Володимира Борисовича, який обіймає посаду першого заступника голови правління, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Волконську Валентину Миколаївну, яка обіймає посаду заступника голови правління, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Малацковську Олену Вікторівну, яка обіймає посаду заступника голови правління-головного бухгалтера, яка не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Голубєва Віталія Володимировича, який обіймає посаду заступника голови правління, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Автонагова Ігоря Вікторовича, який обіймає посаду начальника юридичної служби, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати переобрання.

Сковпеня Володимира Івановича, який обіймає посаду заступника голови правління-головного інженера, який не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Згода не надана на розкриття паспортних даних. Призначено на посаду члена правління строком на п’ять років від дати обрання.

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова Правління Зангієв Альберт Георгійович
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03355353
1.4 Місцезнаходження емітента 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (0552) 32-76-21 35-47-90
1.6 Електронна поштова адреса емітента plan@gaz.kherson.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.03.2016 р. достроково припинено повноваження:

Голови Наглядової ради Попов Віктор Григорович, володіє часткою в СК емітента 0,00001 %. Перебував на посаді з 28.03.2014 р.Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена Наглядової ради Сiкоєв Заурбек Володимирович, володіє часткою в СК емітента 0,00001 %. Перебував на посаді з 28.03.2014 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена Наглядової ради Антонов Олексій Юрійович, володіє часткою в СК емітента 0,00003 %. Перебувала на посаді з 28.03.2014 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена Наглядової ради Логвиновський Геннадій Миколайович, володіє часткою в СК емітента 0,01562 %. Перебував на посадi з 28.03.2014 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Члена Наглядової ради ТОВ "Енерго-Лан", код за ЄДРПОУ 30424342 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 0,0001 %.

Члена Наглядової ради ТОВ "ГК "Содружество", код за ЄДРПОУ 14121018 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 25,0062 %.

Члена Наглядової ради Євчук Мар’ян Миколайович, володіє часткою в СК емітента 0,00000068 %. Перебував на посаді з 28.03.2014р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

 

Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.03.2016 р. членами Наглядової ради Товариства строком на рік обрано:

Попова Віктора Григоровича, володіє часткою в СК емітента 0,00001 %. На першому засіданні Наглядової ради 25.03.2016 р. обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Генеральний директор ТОВ "ГК "Содружество". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Сiкоєва Заурбека Володимировича, володіє часткою в СК емітента 0,00001 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконавчий директор ТОВ "ГК "Содружество". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Цулукіані Олега Ардовича, представника юридичної особи-акціонера ТОВ "Енерго-Лан", яка володіє часткою в СК емітента 0,0001 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Директор ТОВ "Енерго-Лан". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Оксененко Богдана Вікторовича представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГК "Содружество", яка володіє часткою в СК емітента 25,0062 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова правління АТ "Кременчукгаз". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Логвиновського Геннадія Миколайовича, володіє часткою в СК емітента 0,01562 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівник відділу з торгівлі цінними паперами ТОВ "Нафта-Інвест". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Антонова Олексія Юрійовича, який володіє часткою в СК емітента 0,00003 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Директор з фінансів ТОВ "БЦ "Павлівський". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Євчук Мар’ян Миколайович, який володіє часткою в СК емітента 0,00000068 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Начальники юридичного управління ТОВ "ГК "Содружество". Згода не надана на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова Правління А.Г. Зангієв
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-47-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
 

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради АТ "Херсонгаз" вiд 06.04.2015 (Протокол № 5 вiд 06.04.2015) припинено повноваження члена правлiння АТ "Херсонгаз" — начальника відділу кадрів Патлатого Валентина Івановича, який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi з 12.09.2014. Згода на розкриття паспортних даних не надана. На посаду члена правлiння, повноваження якого припинено, нiкого не призначено.

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова правлiння       Зангiєв А. Г.
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

 

    М.П.   07.04.2015
(дата)Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-47-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
 

II. Текст повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз», що відбулися 27.03.2015 р. достроково припинено повноваження:
Голови Ревізійної комісії Хмельненко Людмили Григорівни, володіє часткою в СК емітента 0,00001 %. Перебувала на посаді з 29.03.2013 р. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Члена Ревізійної комісії акціонера - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент», код за ЄДРПОУ — 33172959 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 0,0629%.
Члена Ревізійної комісії Сікоєва Олега Заурбековича, який не володіє часткою в СК емітента. Перебував на посаді з 29.03.2013 р. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз», що відбулися 27.03.2015 р. членами Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обрано:
Хмельненко Людмилу Григорівну, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. На першому засіданні Ревізійної комісії 27.03.2015 р. обрано головою Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Ревізійної комісії. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент», код за ЄДРПОУ — 33172959 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 0,0629%.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан», код за ЄДРПОУ — 30424342 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 0,0001%.

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова правлiння       Зангiєв А. Г.
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

 

    М.П.   30.03.2015
(дата)Правління Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз” (місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, будинок 3) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ “Херсонгаз”, що відбудуться 27 березня 2015 року об 11-00 годині, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3 (в приміщенні актової зали).

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 9.00 до 10.30 год., для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 23.03.2015 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

 1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів АТ «Херсонгаз» та затвердження регламенту загальних зборів АТ «Херсонгаз».
 2. Про звіт Голови правління АТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2015 році.
 3. Про звіт Голови Наглядової Ради АТ «Херсонгаз» за 2014 рік.
 4. Про звіт Голови Ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
 5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
 7. Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році.
 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 9. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії АТ «Херсонгаз».
 11. Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про встановлення заходів в економічній діяльності Товариства для виконання Правлінням АТ «Херсонгаз» в 2015 році.
 13. Про забезпечення АТ «Херсонгаз» в 2015 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України.
 14. Про встановлення заходів у соціальній діяльності Товариства для виконання Правлінням АТ «Херсонгаз» в 2015 році.
 15. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням АТ «Херсонгаз» в 2015 році.
 16. Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності Товариства для виконання Правлінням АТ «Херсонгаз» в 2015 році.
 17. Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства для виконання Правлінням АТ «Херсонгаз» в 2015 році.

Ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18, (планово-економічний відділ, каб. 704), щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.)

В доповнення до оприлюдненого АТ «Херсонгаз» повідомлення про проведення річних загальних зборів у бюлетені «Цінні папери України» № 33 від 24.02.2015, яке розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.02.2015 надаємо інформацію щодо основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік:

Найменування показника Фінансова звітність Консолідована фінансова звітність
Період
звітний попередній звітний попередній
Усього активів 371423 348337 374101 349891
Основні засоби 263740 249247 267098 252972
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 4681 4703 8666 7175
Сумарна дебіторська заборгованість 74733 62130 78672 66280
Грошові кошти та їх еквівалент 13734 15373 15077 16553
Нерозподілений прибуток 32731 23041 33214 23632
Власний капітал 40106 30416 40589 31007
Статутний капітал 7375 7375 7375 7375
Довгострокові зобов’язання 194919 195608 194911 195608
Поточні зобов’язання 136398 122313 138601 123276
Чистий прибуток (збиток) 11610 6559 11502 6400
Середньорічна кількість акцій (шт.) 147494550 147494550 147494550 147494550
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених
на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1750 1814 2010 2075
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-47-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наглядовою радою АТ "Херсонгаз" 30.09.2014 (Протокол № 15 вiд 30.09.2014), згiдно вимог ст. 16 Закону України вiд 08.07.2010 № 2467-VI "Про засади функцiонування ринку природного газу" прийнято рiшення про ліквідацію фiлiй АТ "Херсонгаз":
  - Бiлозерська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75000, Херсонська область, Бiлозерський район, смт. Бiлозерка, провул. Чаленко, б.1;
  - Бериславська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 74300, Херсонська область, Бериславський район, м. Берислав, пров. Промисловий, б.1;
  - Великоолександрiвська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 74100, Херсонська область, Великоолександрiвський район, смт. Велика Олександрiвка, вул. Комунальна, б.38;
  - Генiчеська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75500, Херсонська область, Генiчеський район, м. Генiчеськ, вул. Воровського, б.198;
  - Голопристанська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75600, Херсонська область, Голопристанський район, м. Гола Пристань, вул. Ларiонова, б.134;
  - Каланчацька фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75800, Херсонська область, Каланчацький район, смт. Каланчак, вул. Ленiна, б. 70;
  - Каховська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул. Козацька, б. 4;
  - Новокаховська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Дзерджинського, б.41;
  - Скадовська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75700, Херсонська область, Скадовський район, м. Скадовськ, вул. Комсомольська, б.163 а;
  - Цюрупинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75100, Херсонська область, Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вул. Гвардiйська, б.91;
  - Чаплинська фiлiя публiчного акцiонерного товариства "Херсонгаз",
мiсцезнаходження, юридична адреса фiлiї: 75200, Херсонська область, Чаплинський район, смт. Чаплинка, вул. Попова, б.55.

Правонаступником всiх прав та обов`язкiв лiквiдованих фiлiй є АТ "Херсонгаз".

III. Підпис

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

Голова правлiння       Зангiєв А. Г.
  (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

 

    М.П.   30.03.2015
(дата)Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-47-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішенням наглядової ради АТ «Херсонгаз» від 12.09.2014 (Протокол № 13 від 12.09.2014) обрано членом правління АТ «Херсонгаз» - Патлатого Валентина Івановича, який займає посаду начальника відділу кадрів АТ «Херсонгаз», який не володiє часткою в статутному капiталi емітента. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду члена правління в межах терміну, на який вибрано правління, замість члена правління повноваження якого припинено рішенням наглядової ради АТ «Херсонгаз» від 06.08.2014 (Протокол № 11 від 06.08.2014) - заступник голови правління з економічних питань Паляниця Зінаїда Іванівна.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади       Зангiєв А. Г.
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

 

    М.П.   12.09.2014
(дата)Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 03355353
3. Місцезнаходження 73036, м. Херсон, Поповича, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-76-21 35-47-90
5. Електронна поштова адреса plan@gaz.kherson.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації khersongaz.at.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради АТ «Херсонгаз» вiд 06.07.2014 (Протокол № 11 вiд 06.08.2014) припинено повноваження члена правлiння АТ «Херсонгаз» - заступника голови правлiння з економiчних питань Паляницi Зiнаїди Iванiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00000003 %. Перебувала на посадi з 28.03.2011 р. Згода на розкриття паспортних даних не надана. На посаду члена правлiння, повноваження якого припинено нiкого не призначено.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади       Зангiєв А. Г.
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)

 

    М.П.   12.09.2014
(дата)Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій АТ "Херсонгаз".

Назва: Публічне акціонерне товариство "Херсонгаз"; ЄДРПОУ 03355353; адреса: 73036, м.Херсон, вул.Поповича, 3; т/ф: 0552327621; E-mail: plan@gaz.kherson.ua, веб-сайт: khersongaz.at.ua.

На підставі отриманої 09.12.2013 від депозитарію інформаційної довідки емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства:
пакет власника акцій ТОВ «Група компаній «Содружество» (м.Херсон, вул.Петренка, 18) зменшився до 36882767шт., що складає 25,0062% акцій;
пакет власника акцій АТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС (ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт Хевлок, буд.12, Дуглас, Острів Мен IМ12QG) збільшився до 89827918шт., що складає 60,9025% акцій;
пакет власника акцій ТОВ КУА «СЕМ» (м.Херсон, вул.Петренка, 18) зменшився до 92740шт., що складає 0,0629% акцій;
пакет власника акцій ТОВ «Енерго-Лан» (м.Херсон, вул.Петренка, 18) зменшився до 180шт., що складає 0,0001% акцій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правлiння Зангієв Альберт Георгійович.

 

2014 рік
 

2013 рік


Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 29.03.2013 р. достроково припинено повноваження:
Голови Наглядової ради Попов Віктор Григорович, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. Перебував на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Наглядової ради Сiкоєв Заурбек Володимирович, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. Перебував на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Наглядової ради Якименко Ніна Олексіївна, володіє часткою в СК емітента 0,036%. Перебувала на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Наглядової ради Антонов Олексій Юрійович, володіє часткою в СК емітента 0,00003%. Перебував на посадi з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Наглядової ради Бузiн Олег Володимирович, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. Перебував на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Голови Ревізійної комісії Товариства Хмельненко Людмила Григорівна, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. Перебувала на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Ревізійної комісії Товариства Горбачова Любов Анатолівна, не володіє часткою в СК емітента. Перебувала на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Члена Ревізійної комісії Товариства Кононенко Олександр Володимирович, не володіє часткою в СК емітента. Перебував на посаді з 25.03.2011 р. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 29.03.2013 р. членами Наглядової ради Товариства строком на три роки обрано:
Попова Віктора Григоровича, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. На першому засіданні Наглядової ради 29.03.2013 р. обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Генеральний директор.
Сiкоєва Заурбека Володимировича, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконавчий директор. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество», код за ЄДРПОУ – 14121018 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 45,5046%. Антонова Олексія Юрійовича, який володіє часткою в СК емітента 0,00003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Директор. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Логвиновського Геннадія Миколайовича, володіє часткою в СК емітента 0,016%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Директор. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерголан», код за ЄДРПОУ – 30424342 (представник за довіреністю), володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20,07%. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Бутенка Дениса Володимировича, який не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Заступник директора з правових питань. Згода не надана на розкриття паспортних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 29.03.2013 р. членами Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обрано:
Хмельненко Людмилу Григорівну, володіє часткою в СК емітента 0,00001%. На першому засіданні Ревізійної комісії 29.03.2013 р. обрано головою Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Заступник начальника ревізійного відділу. Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Сікоєв Олег Заурович, не володіє часткою в СК емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Старший фінансовий аналітик ТОВ «ГК «Содружество». Згода не надана на розкриття паспортних даних.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управлінням активами «Співдружність Ессет Менеджмент», код за ЄДРПОУ – 33172959 (представник за довіреністю), володіє часткою в СК емітента 20,3986%.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства України.

© 2016-2018 АТ "Херсонгаз"
м. Херсон, вул. Поповича, 3, (0552) 32-76-21,
Secretary@gaz.kherson.ua.
Багатоканальний телефон для населення (0552)32-76-35
Багатоканальний телефон для юросіб (0552)41-70-86