Програма відповідності

Затверджено Протоколом засідання правління АТ “Херсонгаз” від 24.06.16 №47

1. Вступ

1.1. Правові засади

Ця Програма розроблена на виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС, частини першої ст. 37 та пункту три частини другої статті 38 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), відповідно до яких, АТ «Херсонгаз», як оператор газорозподільної системи, зобов’язаний розробити та впроваджувати програму відповідності згідно із статтею 39 зазначеного Закону.

У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом.

Мета та принципи впровадження Програми

Метою цієї Програми є впровадження у акціонерному товаристві “Херсонгаз” (далі – “Компанія”) системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону.

Заходи з впровадження Програми ґрунтуються на таких принципах:

 • здійснення Компанією функцій з розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в газорозподільну мережу (ГРМ) з газотранспортної системи та інших джерел безпосередньо споживачам до межі балансової належності;
 • здійснення Компанією функцій з оперативно-технологічного управління газорозподільними системами та іншими виробничими об’єктами, які перебувають у власності, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації;
 • проведення Компанією робіт з будівництва, ремонту, розширення, реконструкції та технічного переоснащення газорозподільної системи, яка перебуває у власності, у тому числі на правах господарського відання, користування;
 • не провадження Компанією безпосередньо діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;
 • заборони для голови правління, заступників, членів правління Компанії одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.
 • систематичного та безперервного моніторингу та звітування раз на рік щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Компанії;
 • заборони використання Компанією без згоди власника об’єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об’єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

Результатом впровадження Програми є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються Компанією.

Для забезпечення досягнення зазначеної мети Програма регулює:

 • технічні засади експлуатаційної діяльності Компанії, як оператора газорозподільної системи;
 • заходи з надійної та безпечної експлуатації ГРМ;
 • планування та розвиток газорозподільної системи;
 • права та обов’язки персоналу Компанії;
 • порядок укладення договорів;
 • правила доступу до інформації;
 • порядок моніторингу та звітування про виконання Програми.

2. Технічні засади експлуатаційної діяльності Компанії, як оператора газорозподільної системи

2.1. Загальні положення

Компанія на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу (ГРМ) безпосередньо споживачам до межі балансової належності, та здійснює функції з оперативно-технологічного управління газорозподільними системами та іншими виробничими об’єктами, які перебувають у її власності, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації.

Компанія в рамках чинного законодавства забезпечує будівництво, ремонт, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення газорозподільної системи.

Господарську діяльність з експлуатації та будівництва Компанія здійснює на підставі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, оформленого у встановленому порядку.

2.2. Сфера експлуатаційної діяльності Компанії

Компанія забезпечує надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані наступних складових газорозподільної системи, які перебувають у її власності, або використовується на законних підставах:

 • розподільних зовнішніх газопроводів, що забезпечують подачу природного газу від газорозподільних станцій до газорегуляторних пунктів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень;
 • розподільних зовнішніх газопроводів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень;
 • газорегуляторних пунктів, газорегуляторних пунктів блокових, шафових газорегуляторних пунктів, газорегуляторних установок, комбінованих будинкових регуляторів тиску;
 • установок електрохімічного захисту від корозії споруд систем газорозподілу.

Згідно договорів на експлуатацію, укладених з Власниками системи газопостачання та газового обладнання, Компанія здійснює технічне обслуговування:

 • газопроводів-вводів, газопроводів до підприємств, теплових електростанцій, котелень;
 • газопроводів та газового обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень;
 • систем газопостачання підприємств комунального і побутового обслуговування населення, громадських будинків;
 • системи газопостачання житлових будинків, які класифікуються як газорозподільна система;
 • побутового газового обладнання в житлових та громадських будинках.

2.3. Заходи з надійної та безпечної експлуатації газорозподільних мереж

Компанія, у відповідності з діючими нормативними документами, для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

 • здійснює запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;
 • організовує підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні;
 • розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;
 • готує та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем, газодобувними підприємствами та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем;
 • підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами з метою можливості оперативного реагування на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі;
 • підтримує справний технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;
 • провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи.

На підставі даних технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану Компанія готує та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

Проектування та будівництво об’єктів ГРМ Компанією здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності з урахуванням плану розвитку газорозподільної системи, вимог Кодексу ГРМ і дослідження потреб споживачів (замовників), у тому числі різних галузей економіки, в природному газі.

2.4. Планування та розвиток газорозподільної системи

Компанією відповідно до вимог Кодексу ГРМ щорічно розробляється та затверджується план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років з метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного газу газорозподільною системою.

Десятирічний план розвитку газорозподільної системи визначає:

 • основні об’єкти газової інфраструктури, будівництво або реконструкція яких є доцільною в наступні десять років;
 • перелік нових інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних трьох років, та планові джерела їх інвестування;
 • строки реалізації всіх інвестиційних проектів.

Десятирічний план розвитку газорозподільної системи складається з:

 • інвестиційної програми на перший планований рік десятирічного плану розвитку із зазначенням заходів за рахунок підтверджених інвестицій;
 • плану заходів на другий-третій плановані роки десятирічного плану розвитку за рахунок підтверджених та нових інвестицій;
 • плану заходів на четвертий – десятий плановані роки десятирічного плану розвитку із зазначенням потреби в інвестиціях для його виконання.

При розробці плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ бере до уваги:

 • безпеку експлуатації газорозподільної системи, а також забезпечення безперервності надання газорозподільних послуг;
 • технічний стан елементів ГРМ;
 • зниження питомих витрат на експлуатацію;
 • збільшення технічної потужності ГРМ;
 • приєднання до газорозподільної мережі;
 • економічну ефективність інвестиційних заходів.

Порядок формування пропозицій, документального супроводження по об’єктам і видам робіт, планованих до включення в план розвитку газорозподільної системи, розробляється і затверджується Компанією окремо.

Фінансування заходів, визначених з Планом розвитку газорозподільної системи Оператора ГРМ, схваленим Регулятором, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у тарифах на послуги розподілу природного газу, плати за потужність, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Заходи з відокремлення та незалежності Компанії, як оператора газорозподільної системи

3.1. Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності

Голова правління, його заступники та члени правління мають визначені Статутом Компанії повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління Компанією від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством).

Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі голови правління, членів правління, заступників голови правління Компанії у діяльності суб’єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

Під участю у діяльності розуміється суміщення посад.

3.2. Вимоги до персоналу Компанії

Функціональні обов’язки, права та відповідальність персоналу Компанії, а також кваліфікаційні вимоги до займаної посади регламентуються відповідними положеннями про структурні підрозділи, посадовими та виробничими інструкціями.

Персонал Компанії проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511

До виконання газонебезпечних робіт на об’єктах, технічне обслуговування яких здійснює Компанія, допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд в установленому порядку і не мають протипоказань до виконання даного виду робіт, навчені безпечним методам і прийомам роботи, застосування засобів індивідуального захисту, правил і прийомів надання першої медичної допомоги постраждалим і пройшли перевірку знань в установленому порядку.

3.3. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності персоналом Компанії

Голові правління, його заступникам та членам правління Компанії забороняється вчиняти будь-які дії, які пов’язані із здійсненням або підготовкою до здійснення наступних видів діяльності:

 • вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які проводять діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу, покладених на них обов’язків;
 • укладати правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Компанія виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу, та виконує функції цих осіб у здійснення зазначених видів діяльності;

3.4. Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу

Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання то (або) видобутку природного газу здійснюється виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.

Забороняється взаємодія з суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за таким напрямками:

 • надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб’єктом господарювання (за винятком постачальників “останньої надії” та постачальників із спеціальними обов’язками визначеними чинним законодавством України);
 • організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програм тощо, (за винятком постачальників “останньої надії” та постачальників із спеціальними обов’язками визначеними чинним законодавством України );
 • розміщення на будь-яких документах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Компанії) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб’єктів господарювання (за винятком постачальників “останньої надії” та постачальників із спеціальними обов’язками визначеними чинним законодавством України).

У випадку надання вільного доступу та рівних прав суб’єктам господарювання (у тому числі іноземного), які проводять діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу на розповсюдження інформації, Компанія має право розміщувати інформацію про них на сайті Компанії в мережі Інтернет, сторінках Компанії в соціальних мережах та інформаційних стендах.

У випадку знаходження на території експлуатаційної діяльності Компанії лише одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу зазначені вимоги не застосовуються.

 • використання Компанією без згоди власника об’єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об’єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.

3.5. Запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів

З метою недопущення порушення прав замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з цією діяльністю, персонал Компанії повинен керуватися вимогами наступних нормативних актів:

 • Цивільного кодексу України;
 • Закону України “Про ринок природного газу”;
 • Кодексу газотранспортної системи;
 • Кодексу газорозподільних систем;
 • Правилами постачання природного газу;
 • типових договорів, затверджених у встановленому порядку;
 • інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу.

При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:

 • надавати привілеї окремим замовникам послуг Компанії;
 • висувати до замовників послуг Компанії додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Компанією.

З метою дотримання рівності замовників послуг, узгодження договорів між структурними підрозділами Компанії виконуються працівниками Компанії без залучення замовника та/або представників замовників.

Персонал Компанії на який покладено обов’язок щодо укладання договорів несе персональну відповідальність згідно чинного законодавства України за порушення строків та порядку укладання договорів із замовниками послуг.

3.6. Порядок доступу до інформації

З метою недопущення створення конкурентних переваг для фізичних осіб та/або суб’єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, доступ до інформації, що є в користуванні та/або володінні Компанії здійснюється згідно вимог наступних нормативних актів:

 • Конституції України;
 • Закону України “Про звернення громадян”;
 • Закону України “Про інформацію”;
 • Закону України “Про доступ до публічної інформації;
 • Закону України “Про захист персональних даних”;
 • інших актів законодавства, які регулюють доступ до інформації.

При підготовці документів персонал Компанії повинен дотримуватися наступних вимог:

 • загального безкоштовного доступу до відкритої інформації, зокрема із застосуванням сайту Компанії в мережі Інтернет;
 • поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову) та регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
 • відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
 • відповідальності персоналу Компанії за порушення правил доступу до інформації.

З персоналом Компанії, який має доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються договори про нерозголошення відповідної інформації.

4.1. Уповноважений з питань відповідності

З метою забезпечення належного моніторингу виконання цієї Програми у Компанії вводиться посада Уповноваженого з питань відповідності (далі – “Уповноважений”), який виконує такі основні функції:

 • моніторинг виконання Компанією вимог даної Програми;
 • оперативне інформування посадових осіб Компанії щодо виявлених недоліків або порушень у реалізації цієї Програми;
 • складання звітів з виконання цієї Програми;
 • надання пропозиції щодо поліпшення та удосконалення Програми.

Уповноважений призначається на посаду за рішенням Правління Компанії після затвердження його кандидатури з Регулятором.

Уповноважений звільняється з посади за рішенням Правління Компанії після попереднього письмового повідомлення Регулятора.

Уповноваженому забороняється займати посади або мати повноваження, економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб’єктом господарювання (у т.ч. іноземним), що здійснює діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.

Уповноважений має володіти достатньою кваліфікацією та досвідом для здійснення своїх функцій та бути повністю неупередженими, а також мати доступ до інформації, яка регулює експлуатаційну діяльність Компанії визначену Програмою.

Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, яке розробляється Компанією і затверджується рішенням Правління Компанії.

Зазначене Положення визначає:

 • вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого;
 • порядок призначення та звільнення Уповноваженого;
 • обов’язки, права та повноваження Уповноваженого, гарантії його незалежності у здійсненні функцій.

4.2. Моніторинг виконання Програми

Уповноважений здійснює контроль (моніторинг) за виконанням Компанією вимог даної Програми.

Моніторинг ґрунтується на таких принципах:

 • об’єктивність та незалежність оцінок;
 • систематичність і безперервність моніторингу;
 • охоплення всіх сфер діяльності Компанії, що регламентуються цією Програмою;
 • негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.

Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:

 • доступу до інформації Компанії з обмеженим доступом, яка безпосередньо пов’язана з виконанням Програми після підписання договору про нерозголошення інформації;
 • бути присутнім на засіданнях Правління Компанії, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою;
 • надавати посадовим особам Компанії висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми.

4.3. Звіт з Виконання Програми

Щорічний звіт про виконання Програми відповідності готується Уповноваженим, затверджується рішенням Правління Компанії та подається Регулятору на паперовому та електронному носіях для подальшого розміщення на сайті Регулятора в мережі Інтернет.

5. Організаційні заходи з впровадження Програми

З метою забезпечення належного виконання цієї Програми, голова правління Компанії видає розпорядчий документ, яким персонально визначає відповідальних за виконання наведених нижче заходів:

– доведення змісту цієї Програми до відома та керівництва в роботі персоналу Компанії під особистий підпис;

– розробка та затвердження нормативних документів Компанії, передбачених цією Програмою;

– приведення у відповідність до цієї Програми Положень про структурні підрозділи Компанії, посадових інструкцій, інших розпорядчих документів Компанії;

– підписання Договорів про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;

– організація призначення Правлінням Компанії за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи;

– приведення у відповідність відносин між Компанією та суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які проводять діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу у відповідність до вимог Програми та законодавства України.